Nordplus Adult project Value-Added CreativityProject number: NPAD-2022/10083

Project period: 01/11/2022 – 28/02/2025

Type of the project: Collaboration projects

 

Project partners:

Multifunctional Center for Social Services „LAIPA“, Latvia;

Foundation Maarja Village, Estonia

Jaunuolių dienos centras (JDC), Lithuania

 

The main project target group: adult learners with intellectual disabilities.

The main aim: with help of creative activities boost the internal creative resources of PWDs, mobilize them for work and promote their personal development, facilitating independence and inclusion in the community

Project objectives:

Involvement of PWDs in project activities and promotion of their personal development.

Acquisition or development of skills through transnational peer learning and creation of added value to creative expressions.

Exchange of knowledge, ideas, and experiences and sharing of best practices on creative activities, and their diversity.

Compilation of all implemented creative activities in one common material, creation of the workbook.

 

 

Nordplus Adult projekt Lisaväärtust loov loovus

Projekti number: NPAD-2022/10083

Projekti periood: 01.11.2022 – 28.02.2025

Projekti tüüp: Koostööprojekt

 

Projekti partnerid:

Multifunktsionaalne sotsiaalteenuste keskus LAIPA, Läti;

SA Maarja Küla, Eesti

Noorte Päevakeskus (JDC), Leedu

 

Projekti peamine sihtrühm: täiskasvanud intellektipuudega inimesed.

Peamine eesmärk: loometegevuse abil suurendada puudega inimeste loovust, motiveerida neid tööle ja edendada nende isiklikku arengut, soodustades iseseisvust ja kaasatust kogukonda.

Projekti eesmärgid:

Puudega inimeste kaasamine projekti tegevustesse ja nende isikliku arengu edendamine.

Oskuste omandamine või arendamine läbi riikidevahelise vastastikuse õppimise

Loomingulistele väljendustele lisaväärtuse loomise.

Teadmiste, ideede ja kogemuste vahetamine loometegevuse vallas.

Kõikide teostatud loovtegevuste koondamine, juhendmaterjali loomine.

TM1 (Latvia) 20.-21.02.2023

TM2 (Lithuania) 16.-19.05.2023

TM3 (Estonia) 26.-27.09.2023