Erihoolekandeteenustest on Maarja Külas elamise teenused (ööpäevaringsed) ning toetavad teenused.
.

Elamine Maarja külas ja Tartu kogukonnas

Maarja Külas, Põlvamaal, asuvad 5 peremaja (Rootsi, Põhjala, Sõbra, Saksa ja Eesti maja) ning Tartus 2 rendimaja (Tamme ja Vasara maja).
Praegu käib Maarja Küla kuuenda peremaja projekteerimine ning Tartus valmivad 2019 aastal 2 peremaja.

Maarja külas pakutavad elamise teenused:

 • kogukonnas elamine (Maarja Külas ja Tartu kogukonnas)
 • ööpäevaringne erihooldus (Maarja külas)
 • ööpäevaringne erihooldus sügava liitpuudega inimesele (Maarja külas)

Majutus on peremajas 1-2 kohalistes tubades.

Lisateenused

 • Muusikaring
 • Tsirkusering
 • Näitering
 • Ujumine
 • Kunstiring
 • Liikumisring
 • Tööharjutused tekstiili-, savi-, puidu-, ja käsitöökojas ning aias igapäevaselt
 • Maniküür, pediküür

Vaba aja veetmine

Regulaaarselt toimuvad tantsuõhtud ja sünnipäevapeod. Lisaks on võimalik osaleda ühistel filmiõhtutel, osaleda matkadel, väljasõitudel, teha joogat ning osaleda eriolümpia liikumises.
Igal suvel sõidab terve küla nädalaks suvepuhkusele erinevatesse Eestimaa looduskaunitesse kohtadesse (käidus on nt Hiiumaal, Saaremaal, Värskas jne) ja isegi välismaal (Lätis).

Lisainfot eluvaldkonda puudutavate küsimuste osas saate eluvaldkonna koordinaatorilt anna@maarjakyla.ee

Toetavad teenused

Maarja Külas pakutavad toetavad teenused on:

Ringiline tegevus:

 • Muusikaring
 • Tsirkusering
 • Näitering
 • Kunstiring
 • Liikumisring
 • Osalemine tekstiili-, savi-, puidu-, aianduse- ja käsitöökoja tegevustes

Lisateenused

 • Maniküür, pediküür

Lisainfot toetavate teenuste kohta saate ly@maarjakyla.ee.

TÖÖVALDKOND

Töövaldkond Maarja Külas hakkas kujunema  2010a, koos ESF projektide rahastusega. Töövalkonnaga on seotud peaaegu kõik Maarja Küla  elanikud ning rehabilitatsioonil olevad kliendid.

Töövaldkonna eesmärgiks on tekitada intellektipuudega inimestes tööharjumus, arendada ja säilitada töötubade omaseid oskusi,  pakkuda tööd. Töökodade töö on eesmärgistatud: tegeletakse toodangu valmistamisega ning seda müüakse Tartus Maarja Küla poes. Lisaks sellele osaleb Maarja Küla oma toodangu müümisega laatadel ning näitustel. Suviti saab meie tooteid osta ka Rõuge Kunstikuurist, Taevaskojast jm.  Võimalusel tehakse ka tellimustöid.

Töövaldkonna  alla kuuluvad:

 • Maarja Küla töökoda : savitöötuba, vaibakudumise töötuba, puidutöötuba, haljastus/aiandus töötuba, kodunduse töötuba.
 • Põlva linnas asuv vaibatöötuba
 • Tartu Lõunakeskuses käsitööpood-töötuba
 • Tartu lihttöötuba: allhanked ja vaibakudumine. (Teaduspargi 7)

Igas töötoas juhendab kliente meister-tegevusjuhendaja:

Aivar Rumvolt- savitöö

Aino Viling. käsitöö

Kersti Pann-kodundus

Ele Järvis – kodundus

Marika Kõomägi-vaibakudumine

Jaan Kala-puidutöö

Pille Tamm-aiandus, haljastus

Meeli Kruus-käsitöö Tartus, Maarja Küla poe juhataja

Tiiu Nigol-käsitöö Tartus

Maarika Kilusk – vaibakudumine

Kristel Vikman-vaibakudumine Põlvas

Pikaajaline kaitstud töö teenus.

Maarja Küla pakub pikaajalise kaitstud töötamise teenust (PKT)  nii oma küla elanikele kui ka piirkonna erivajadusega inimestele. Meie töötubadesse käiakse nii Põlvast, Võrust kui ka Tartust.

Teenuse kirjeldus http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kaitstud-too

PKT koordinaator Maarja Külas Natalja Alp, natalja@maarjakyla.ee, tel 56989869

Meie allhanked:

Juba viis aastat käime iga kevadel ja sügisel TARTU JUHANI PUUKOOLIS  hooajatöödel. Puukoolis tegeleme taimede „kolimisega“ kas kasvuhoonest õue või vastupidi. See töö on erivajadustega inimestele täiesti jõukohane ja teisalt ka suureks abiks Puukoolile.

RMK KIIDJÄRVE LOODUSMAJA, mis on ühtlasi meie naaber, töötame juba neli aastat. Hoiame korras loodusmaja territooriumi ehk siis teisisõnu aitame majahoidjat.

OÜ PÕHJALA  TEETALU tellimusel kleebime teepakenditele etikette ja see töö sobib suurepäraselt neile, kes saavad hakkama täpsust ning kiirust nõudva tegevusega.

REFLECTOR OÜ tellimusel pakendame helkureid.

LÕUNA-EESTI TALUMINA OÜ  tellimusel  tembeldame munakarpe

OÜ NATURAMA DIP joogikõrred

Kõik allhanketööd teostatakse juhendamisega ja see aitab tagada kvaliteetse töö.

OTSIME  UUSI ALLHANKEID NII TARTUSSE KUI KA PÕLVAMAALE.

Maarja Küla on rehabilitatsiooniteenust osutanud alates 2010. aastast, eesmärgiga parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Meie teenuse sihtrühmaks on 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 alusel vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud. Oleme spetsialiseerunud intellektipuudega klientide rehabilitatsioonile. SA Maarja Külas osutatakse sotsiaalset ja tööalast rehabilitatsiooni.
Loe lähemalt Töötukassa kodulehelt: tööalane rehabilitatsioon
Loe lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: sotsiaalne rehailitatsioon.

Rehabilitatsioonimeeskonna liikmed

 • Rehabilitatsiooni meeskonna koordinaator
 • Psühhiaater
 • Psühholoog/Muusikaterapeut
 • Sotsiaaltöötaja
 • Eripedagoog
 • Eripedagoog-logopeed
 • Tegevusterapeut
 • Loovterapeut
 • Füsioterapeut
 • Kogemusnõustaja

Lisainfot rehabilitatsiooni puudutavates küsimustes saate meiliaadressilt: jaan.luts@maarjakyla.ee

Meie meeskonnas on pädevused järgnevatele metoodikatele:

 • CARe väljaõpe (isikukeskne lähenemine)
 • mänguteraapia
 • muusikateraapia
 • pereteraapia
 • imagoteraapia
 • Hamet test (Hamet-E ja Hamet-2)
 • toetatud töölerakendamise metoodika
 • Motiveeriv intervjueerimine

Pakutavad teenused

Sotsiaaltöötaja teenus

Eesmärgiks on selgitada välja (1) isiku tervislikust seisundist tulenevad ja teda argielus mõjutavad psühhosotsiaalse, sotsiaalmajandusliku ja (sotsiaal)kultuurilise toimetuleku aspektid; määratleda (2) probleemid (sh riskid) ja võimalusel nende tekkepõhjused, (3) isiku vajadused, (4) olemasolevad ressursid (tugevused), samuti probleemse situatsiooni tähendus isiku jaoks ning (5) probleemiga seotud inimesed ja situatsioonid; et seejärel läbi analüüsiprotsessi jõuda koos isikuga temale sobivate interventsioonimeetodite valikuni.

Tegevusterapeudi teenus

Eesmärgiks on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenuse raames kasutame samuti ära palju Maarja Küla resurssi: teenuse raames on võimalik osa võtta töökodade tööst- puutöö, savitöö, käsitöö. Samuti on tegevusteraapia raames võimalik õppida toiduvalmistamist, erinevaid majapidamistöid, töötada õppeaias.

Loovterapeudi teenus

Eesmärgiks on kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamine kasutades loomingulisi vahendeid ja kunstimeediad. Samuti võimalus osaleda muudes loovtegevustes nt muusikaring, savitöö, tsirkusering.

Psühholoogi teenus

Eesmärgiks on kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, planeerimine, lähtudes kliendi poolt püstitatud rehabilitatsiooni eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest koostöös rehabilitatsioonimeeskonna liikmetega. Maarja Külas kombineerime psühholoogi teenust loovteraapia meetoditega, kasutame muusikateraapiat.

Füsioterapeudi teenus

Eesmärgiks on kliendi haigusest, puudest või tervislikust seisundist tingitud funktsioonihäirete hindamine ning kliendi igapäevaeluga seotud tegevuspiirangute ja takistuste hindamine kliendi motoorse võimekuse ja toimetuleku parandamiseks. Füsioterapeudi teenuse osutamiseks on Maarja Külas olemas vastav ruum, abivahendid, kuid suur osa teenusest (eriti laste puhul) toimub loova lähenemise võtteid kasutades, võimalusel toimub palju liikumist värskes õhus. Kasutame selleks võimalikult palju Maarja Küla looduslikku ressurssi – liigume maastikul ja vees.

Eripedagoogi teenus

Eesmärgiks on isiku edasijõudmise analüüsimine; arenguliseks ja hariduslikuks toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivuse analüüsimine; isiku õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimine isiku arengulist eripära arvesse võttes ja eelneva põhjal pereliikmete või toetavate isikute sobilikest tingimustest esmane teavitamine; elukestva õppimise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, arvestades inimese puudest, hälbest või haigusest/häirest tingitud arengulisi ja ealisi muudatusi ning erivajadusi.

Logopeedi teenus

Eesmärgiks on kliendi kommunikatsiooni taseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine, aktiveerimise, eneseusu tõstmise, kuuluvustunde, sotsiaalse aktiivsuse valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise taastamise võimaluste hindamine, lisakulude hindamine, tegevuskava koostamine, puudespetsiifilise rehabilitatsiooni vajaduse ning võimalikkuse hindamine.

Töövõimekuse hindamine

Maarja Küla mitmed töötajad (sh rehabilitatsioonimeeskonna liikmed) on läbinud HAMET-testi koolituse ning on pädevad hindama kliendi töövõimekust, toetava meetodina kasutame Jobpics metoodikat.

HAMET metoodika on on erivajadustega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav spetsiaalne testide kogumik, mille on välja töötanud kutseõppekeskus BBW Waiblingen koostöös erinevate ülikoolidega Saksamaal. Test koosneb erinevate ülesannete soorituse ning töökäitumise hindamisest. Testi läbiviimiseks kulub orienteeruvalt kolm-neli päeva.

Jobpics on RIASEC-süsteemil põhinev fotodega ametialaste huvide väljaselgitamise küsimustik.
Jobpics:

 • aitab süsteemselt uurida ja analüüsida kutsealaseid huvisid;
 • ennetab valesid karjäärialaseid valikuid ning aitab teha karjäärinõustamise protsessi käigus parim võimalik otsus;
 • annab ideid ametivalikuks.

Tingimused

 • Maarja Külas on inimesele soovi korral tagatud toitlustus 3x päevas.
 • Ööbimine toimub majas, kus olemas ka õppeköök ja kokkuleppel majaperenaisega on võimalik rehabilitatsiooni teenusel olijatel, iseseisvalt toitu valmistada.
 • Ööbimine toimub maja II korrusel, klientide käsutuses on kahe- ja kolmekohalised toad. Vajadusel on võimalik saada majutust ka ühekohalises toas. (Ratastooli kasutavatele klientidele ööbimine kokkuleppel).
 • Majas asub 2 dussiruumi, õppeköök, internetiruum, tundetuba (koos vesivoodi ja massaažitooliga).
 • Külas asub ka saun, rehabilitatsiooni teenusel olijatele on tagatud sauna võimalus 2x nädalas
 • Teenust osutatakse eesti keeles, rehabilitatsiooni spetsialistid valdavad inglise keelt, osaliselt rahuldaval tasemel vene keelt.
 • Kõrvalabi ja hooldust vajavale inimesele tagatakse hooldus teenuse osutamise ajal, sh hügieenitoimingud, toitlustamine, abi liikumisel, järelvalve öisel ajal.
 • Isikliku saatja vajadus (on võimalik pakkuda ööbimist) selgitatakse välja igal juhul eraldi.

Meil on oma konverentsisaal, mis asub Maarja Külas ning mida rendime ettevõtetele välja oma ürituste korraldamiseks. Samuti on kohvikuruumid kohvipauside korraldamiseks.

Koolitustelt ja seminaridelt laekuv raha läheb erivajadustega noorte tööharjumuste kujundamisele ning Maarja Küla töökodade ülalpidamiseks. See annab igapäevaselt võimaluse puudega inimestel nii Maarja Külast kui ka väljaspoolt saada töökogemused, mis aitavad suunduda avatud tööturule. Maarja Külal puudub töökodade (puidukoda, savikoda, vaibakoda, käsitöökoda, kodunduse töötuba) riiklik rahastus ning seega peame nende ülalpidamiseks ise vahendid leidma.

Kontakt: koolitused@maarjakyla.ee,

Maarja Küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastast. 2007 – 2009. aasta sisseastujad asusid õppima aianduse ja kodumajanduse erialal, alates 2011. aastast saab Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas omandada kutsekeskhariduse aianduse erialal.

Maarja Küla õpperühma pääsevad õppima aiandushuvilised, kes on lõpetanud põhikooli toimetulekukooli õppekava järgi. Õpe on 3-aastane ning lõpeb aiandusalase lõputööeksamitöö kaitsmisega. Õpingute käigus pööratakse tähelepanu tulevastele karjäärivõimalustele, iga lõpetaja saab kaasa individuaalse üleminekukava. Põhiosa õppe- ja kasvatustegevusest toimub Maarja Külas. Stuudiumi käigus sooritab õpilane HAMET testi, mis on aluseks õpilase võimate hindamisele ning individuaalse õppekava loomisele.

Õppeaasta algab septembris ja kestab jaanipäevani. Suvel toimub kaks praktikasessiooni Maarja Külas. Õppeaasta jooksul toimub ka 2-3 vaheaega. Koolinädal kestab esmaspäeva hommikul kella 09.00st kuni neljapäeval 16.30ni. Päevas on kokku 8 akadeemilist 45-minutilist õppetundi. Põhirõhk lasub praktilistel töödel aias, samas on programmis ette nähtud ka kangakudumise ja puidutöö õppemoodulid. 40 õppenädala jooksul toimub ka üldõppe moodul eripedagoogi juhtimisel.

Õpilased saabuvad Maarja Külla esmaspäeva hommikuti kella üheksaks. Õpilaste kohaletoomine ja neljapäeval tagasi koju viimise korraldavad õpilaste vanemad või hooldajad. Õppeperioodi jooksul elavad õpilased Taevaskojas asuvas õpilaskodus. Õpilaskodus elamine on tasuline.

Vastuvõtt

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

 • Isikutunnistuse koopia
 • Arstitõend
 • Neli fotot mõõtmetega 4×3 cm
 • Lõputunnistus või selle koopia ja hinneteleht või selle koopia
 • Vanema või hooldaja kirjalik nõusolek õppima asumiseks
 • Vastuvõtu avaldus
 • Õpilast ja tema harjumusi kirjeldav kirjutis lapsevanema/hooldaja poolt pikkusega üks A4 lehekülg

Täpsem informatsioon

Huko Laanoja, Maarja Küla õpperühma õppejuht, 53967369, huko.laanoja@aianduskool.ee