Teenus on mõeldud kodus elavale raske või sügava puudega autismispektrihäire diagnoosiga täisealisele, kellel esineb pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustav käitumine (ÄK-käitumine) ning vajab seetõttu pidevat järelvalvet. (Äärmuslik kahjustav käitumine on nt karjumine, röökimine, teiste inimeste löömine, tõukamine, hammustamine, juustest kiskumine, enesevigastamine, põgenemine, esemete lõhkumine, loopimine jmt.)

Teenuse eesmärgiks on:

 • Tagada autismi spektriga raske või sügava vaimupuudega täisealistele, kes pidevalt ja intensiivselt esitavad äärmuslikult kahjustavat käitumist, turvaline ja piisava arvu tegevusjuhendajatega turvaline
 • Tagada inimese võimalikult parim toimetulek ja areng ning oskuste kinnitamine, rakendades kaasaegseid käitumisjuhendamise võtteid, ennetades ja vähendades seeläbi ÄK-käitumise esinemise sagedust.
 • Vähendada autismi spektriga raske või sügava vaimupuudega täisealiste sattumist tahtevastasele aktiivravi teenuskohale või kohtumääruse alusel ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele kinnisesse osakonda.
 • Tagada autismi spektriga raske või sügava vaimupuudega täisealistele võimalus jätkata elamist koduses keskkonnas ning võimaldada hoolduskoormusega lähedastel ühiskonnaelus ja tööhõives osalemist, vähendades nende hoolduskoormust.

Kes saab teenust kasutada:

Inimene, kelle puhul esinevad kõik järgmised tingimused:

 • Tal on määratud raske või sügav vaimupuue ning autismispektrihäire (kuulub haiguste klassifikatsiooni kohaselt pervasiivsete arenguhäirete gruppi, diagnoosid F84).
 • Tema pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustava käitumise esinemine on kinnitatud psühhiaatri tõendiga või on see kirjeldatud isiklikus rehabilitatsiooniplaanis. Äärmuslikult kahjustav käitumine võib olla: karjumine, röökimine, teiste inimeste löömine, tõukamine, hammustamine, juustest kiskumine, enesevigastamine, põgenemine, esemete lõhkumine, loopimine jm. Äärmuslikult kahjustav käitumine on pidev ja sagedasti ilmnev. ning inimene ning vajab selletõttu pidevat järelevalvet
 • Ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvalise teenuse osutamisel pidevat järelevalvet ning ei suuda toime tulla tavapärases igapäevaelu toetamise teenuse keskkonnas.
 • Teenuseosutamine on võimalik kuni 6-liikmelises teenust kasutavate inimeste grupis  3 tegevusjuhendajaga poolt ja teenusevajadus on vähemalt 120 tundi kuus.
 • Psühhiaatri tõendis või rehabilitatsiooniplaanis ei pea olema nimetatud konkreetselt selle teenuse nimi, kuid peab olema esitatud inimese äärmislikult kahjustava käitumise kirjeldus, millest on võimalik välja lugeda, et turvalise teenuse osutamiseks on vajalik väike teenuse kasutajate grupp ja suurem tegevusjuhendajate järelevalve.
 • Inimene, kes vastab eelpool nimetatud tingimustele ja on varasemalt kasutanud mõnda teist erihoolekandeteenust (nt tavalist igapäevaelu toetamise teenust) , kuid tema tegelikele vajadustele vastab igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga täisealistele.

Kuidas saab teenusele:

 • Inimene või tema seaduslik esindaja esitab SKA-le erihoolekandeteenuse taotluse, kus märgib soovitud teenuseks  igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga täisealisele. Taotlusele märgitakse soovi korral ka eelistatud teenuseosutaja ja teenuse osutamise koht. Taotlust võib esitada ka siis, kui inimese elukohas või selle lähedal ei ole veel teenuseosutajat, kuid teenuse saamiseks vajalikud tingimused  (eelmises punktis  nimetatud) on täidetud.
 • Inimesel on raske või sügav puue ja autismispektri häire diagnoos (diagnostiline termin, mis haarab enda alla diagnoosid F84 – pervasiivsed arenguhäired, kus on autism ja teised pervasiivsed arenguhäired) ning sellest tulenevalt  esineb tal pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustav käitumine.
 • Inimesel on kehtiv rehabilitatsiooniplaan või psühhiaatri poolt koostatud tõend, milles on kirjeldatud inimesel esinev pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustav käitumine.
 • Juhtumikorraldaja on tuvastanud koostöös inimese ja teenuseosutajaga, et teenust ei ole võimalik osutada suuremas grupis, kui 6 inimest ja 3 tegevusjuhendaja poolt.
 • Kui kõik eelnevalt kirjeldatud tingimused on täidetud suunab juhtumikorraldaja inimese teenusele 15 tööpäeva jooksul. Teenusele saab suunata, kui inimese poolt eelistatud teenuseosutajal on vaba teenusekoht.
 • Taotluse teenuse saamiseks võib esitada alates 16.eluaastast, kuid teenusele saab suunata alates 18.eluaastast.

Mida teenusel tehakse?

 • Teenusele sisenedes koostatakse inimesele hiljemalt 1 kuu jooksul tegevusplaan, kus isikukeskselt pannakse inimesega/võrgustikuga koos paika teenuse eesmärgid ja tehtavad tegevused, vajadusel plaani täiendatakse/muudetakse jooksvalt. Iga 4 kuu tagant kirjutatakse vahehinnangud.
 • Lisaks koostatakse kriisiplaan ÄK käitumise ennetamiseks/vähendamiseks, vähemalt 1x kvartalis hinnatakse selle ajakohasust, vajadusel muudetakse
 • Tagatakse inimesele pidev järelvalve, et märgata muutusi tema käitumises ja keskkonnast tulenevaid ärritajaid.
 • Viiakse läbi igapäevaelu toetamise teenuse tegevusi, juhendades inimest kõikides igapäeavelu tegevustes, kasutades selgelt visualiseeritud infot ja tegevusjuhendeid:
 • kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates teda arendavatesse tegevustesse, arvestades inimese terviseseisundit;
 • juhendatakse inimest sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendatakse inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
 • juhendatakse inimest vajadusel avalike teenuste kasutamisel;
 • kujundatakse inimese tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist;
 • nõustatakse inimese lähedasi, tema käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
 • Õpetatakse, harjutatakse ja kinnistatakse läbi rutiini ja kindla päevakava ning metoodikaga inimese igapäevaseid toimetulekuoskusi, et tagada inimese oskustele ja võimetele vastavate igapäevaeluoskuste arendamine ja kinnistamine.
 • Rakendatakse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumisjuhendamise võtteid.
 • Teenuseosutaja tagab inimesele vajalikud juhendamise ja järelevalve tegevused, tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika toetamise ning juhendamise ja abistamise.
 • Teenuse osutamine toimub koos maksimaalselt kuuele inimesele vähemalt kolme vastava ettevalmistuse saanud töötaja poolt. Töötajad peavad oskama kasutada ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumisjuhendamise võtteid.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vastavalt inimese vajadusele päevasel ajal teenuse osutaja poolt sobivaks kujundatud keskkonnas – näit: päevakeskuses. Teenuse osutaja viib teenusel tegevusi läbi vastavalt iga inimese isiklikele vajadusele. Teenuse kasutamise õigus on vähemalt 120 tundi kuus.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel toitlustamise eest ja isiklike hügieeni-või hooldusvahendite eest.