Teenus on mõeldud inimesele: 

  • kellel on diagnoositud muu täpsustatud intellektihäire (diagnoosi kood F78) või täpsustamata intellektihäire (diagnoosi kood F79), raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.
  • kellel on mõõdukas intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

Kuidas saab teenusele?

Inimene või tema seaduslik esindaja esitab SKA-le erihoolekandeteenuse taotluse. Taotlusele märgitakse soovi korral ka eelistatud teenuseosutaja ja teenuse osutamise koht. Taotlust võib esitada ka siis, kui inimese elukohas või selle lähedal ei ole olemas veel teenuseosutajat, kuid teenuse saamiseks vajalikud tingimused on täidetud. Pärast taotluse esitamist (40 päeva jooksul) võtab juhtumikorraldaja inimese/eestkostjaga ühendust ja lepib kokku teenusevajaduse hindamisaja.

Mida teenusel tehakse? 

  • Teenusele sisenedes koostatakse inimesele hiljemalt 1 kuu jooksul tegevusplaan, kus isikukeskselt pannakse inimesega/võrgustikuga koos paika teenuse eesmärgid ja tehtavad tegevused, vajadusel plaani täiendatakse/muudetakse jooksvalt. Iga 4 kuu tagant kirjutatakse vahehinnangud.
  • Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).
  • Lisaks juhendatakse ja abistatakse  sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel, inimest/perekonda juhendatakse vajadusel avalike teenuste kasutamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ja toetatakse nendes osalemisel.
  • Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese personaalseid ja igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele, kaasates teda arendavatesse tegevustesse, arvestades inimese terviseseseisundit ja võimekus.
  • Samuti ´kujunedatakse inimese tööoskusi, võimaldades talle töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi.
  • Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.
  • Lisaks tagab teenuseosutaja muud toimetulekut tagavad toimingud: tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika toetamise ning juhendamise ja abistamise inimese personaalsetel huvidel põhinevates tegevustes.
  • Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 21 (öö)päeva.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.Toitlustuse ja majutuse tasu ei või ületada ühes kuus 270 eurot.

Ühte teenuseosutajalolevat teenuskohta võib kasutada kuni kolm sama teenuse vajadusega inimest. Kui üks inimene ei kasuta teenust maksimaalselt lubatud ajalises mahus, so 10 tundi (öö)päevas ja 21 (öö)päeva kuus, siis saavad teised samale teenusele suunatudinimesed kasutada sama teenuskoha vabasid aegu.Teenuskoha ajalise täituvuse ninginimestele vajaliku ja sobiva teenuse kasutamise ajagraafikut peab teenuseosutaja. Teenuseosutaja lepib tema juures teenusel olevate inimestega vastavalt nende vajadustele ja teenuskoha vabadele aegadele kokku konkreetsed teenuse kasutamis