Mis on toetatud elamise teenus?

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades. Toetatud elamise teenusel juhendatakse inimest selles, kuidas korraldada oma majapidamist ja igapäevaelu, eesmärgiga parandada inimese sotsiaalset toimetulekut ja kaasata teda ühiskonnaellu.

Teenuse eesmärk on tagada inimesele võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. SA Maarja Külas osutatakse toetatud elamise teenust inimestele, kes elavad oma kodus, üüripinnal või sotsiaaleluruumis.

Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Õigus teenusele on:

 • täisealistel;
 • raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega inimestel;
 • inimestel, kes suudavad ise enda eest hoolitseda;
 • inimestel, kes suudavad juhendamise korral tulla toime igapäevaelu toimingutega;
 • inimestel, kes samaaegselt toetatud elamise teenusele ei saa kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Teenust ei osutata:

 • vanaduspensioni ikka jõudnud inimesele, kellel on diagnoositud ainult dementsus ja kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret. Kui vanaduspensioni ikka jõudnud inimene ei tule dementsuse tõttu enam kodus iseseisvalt toime, siis tuleb abi saamiseks pöörduda selle kohaliku omavalitsuse poole, kus on inimese rahvastikuregistrijärgne elukoht;
 • inimesele, kellel on juhtiva psüühikahäirena alkoholi või narkootilise aine sõltuvus. Erand on kehtestatud seetõttu, et toetatud elamise teenuse osutamise käigus ei suudeta tagada neile vajalikku ravi.

Kes maksab toetatud elamise teenuse eest?

Sotsiaalkindlustusameti poolt teenusele suunatud inimesele on teenus tasuta. Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Mida teenusel tehakse? Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel. Kui inimene elab teenuse osutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel.

Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

Kuidas toimub inimese toetamine teenuse raames?

Lähtuvalt inimese vajadustest, soovidest ja Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses olevast teenuse saamise eesmärgist viiakse teenuse raames läbi järgmisi tegevusi:

 • teenusele sisenedes koostatakse inimesele hiljemalt 1 kuu jooksul tegevusplaan, kus isikukeskselt pannakse inimesega/võrgustikuga koos paika teenuse eesmärgid ja tehtavad tegevused, vajadusel plaani täiendatakse/muudetakse jooksvalt. Iga 4 kuu tagant kirjutatakse vahehinnangud;
 • inimest juhendatakse igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel ja selle järgimisel;
 • inimest juhendatakse eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • inimest abistatakse elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises;
 • inimest valmistatakse ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse sobiva elamispinna hankimisel, kui tal seda veel ei ole;
 • õpetatakse tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
 • arendatakse suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
 • toetatakse pereliikmeid ja lähedasi ja tehakse koostööd tugivõrgustikuga;
 • arendatakse aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi, kaasatakse inimest ühisüritustel osalema;
 • vajadusel toetatakse eestkostja ja/või tugiisiku leidmisel.

Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist, transporditeenust ega järelevalvet.

Teenust osutatakse vastavalt inimese vajadusele, kuid mitte vähem, kui 2 tundi nädalas.

 

Kuidas saada toetatud elamise teenusele?

Teenuse taotlemiseks on vaja:

 • esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus erihoolekandeteenusele suunamiseks;
 • käia Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juures vestlusel, kus hinnatakse millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust. Juhtumikorraldaja otsustab hinnangu põhjal, kas inimene vajab toetatud elamise teenust.