Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Põhiline idee on inimeste elukvaliteedi parandamine ja iseseisva toimetuleku suurendamine läbi töötamise:

 • avatud tööturul tavapärastes töösuhetes;
 • spetsiaalselt psüühilise erivajadusega tööealisele inimestele kohandatud töötubades või töökohtades, kus eesmärk on kvaliteetne toodang ja/või teenus.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt eesmärkidele ja inimese individuaalsetele vajadusele, kuid mitte vähem, kui 4 tundi kuus.

NB! Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenusele suunatud inimesele sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast teenuse osutamise alustamist. Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud inimene ei ole ühe aasta jooksul ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse teenuse osutamine

Mida teenusel tehakse?

 • Inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.
 • Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.
 • Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

Teenuse raames tehtavad konkreetsed tegevused (näited):

 • viiakse läbi esmavestlus (võimalusel/vajadusel kaasatakse võrgustik), kus selgitatakse ja lepitakse kokku teenuse sisu, vastastikused ootused, kohustused ja õigused ning sõlmitakse teenuse osutamise lepingud;
 • 1 kuu jooksul koostatakse inimesele tegevusplaan;
 • vajadusel koostatakse kutseprofiil, kus kaardistame töökogemused, oskused, võimed, ettevalmistuse, vajadused, tööalased eelistused, selgitame välja tervislik olukord, rahaline toimetulek ja tugitegevuste vajadus;
 • vajadusel koostatakse (võimalusel/vajadusel koos võrgustikuga) eri etappidest koosneva töölerakendumise tegevusplaani, kus lepitakse kokku ülesanded ja vastutajad/toetajad, edaspidi hinnatakse koos püstitatud eesmärkide täitmist, vajadusel seatakse uued eesmärgid, muudetakse tegevusplaani, iga 4 kuu tagant kirjutatakse tegevusplaani vahehinnang;
 • inimest õpetatakse jälgima ja toime tulema haiguse sümptomitega;
 • nõustatakse kutsevaliku osas;
 • selgitatakse välja tööks valmisolek ja soovitud töö sobivuse, üheks võimaluseks on hindame ja treenime tegevusvõimet, töövõimet, tööoskusi ja sotsiaalseid oskusi reaalses töökeskkonnas Maarja Küla töötubades (savitöö-, haljastus-ja aiatööd, puutöö, käsitöö, kunsti-ja õmblustöökoda, kodundus).
 • inimest nõustatakse ja juhendatakse Töötukassas töötuna arvele võtmisel ja teenuste kasutamisel (nt tööharjutus, tööpraktika, proovipäevad, avalik töö, vabatahtlik töö, tööotsingunõustamine, tööturukoolitus jne);
 • nõustatakse ja juhendatakse asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • informeeritakse täiend- ja ümberõppevõimalustest, nõustame koolituse/kursuse valikul;
 • õpetatakse ja toetatakse töökoha otsimist ajalehtedest, telefoni ja interneti kaudu;
 • õpetatakse kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamist ja vormistamist: avaldus, CV, elulookirjeldus, motivatsioonikiri jmt;
 • inimesel aidatakse valmistuda vestluseks tööandjaga; räägime soovitajate leidmisest ja kaaskirja koostamisest;
 • treenitakse verbaalseid ja mitteverbaalseid suhtemisoskusi;
 • õpetatakse toime tulema äraütlemiste ning negatiivsete kogemustega;
 • vajadusel toetatakse ja nõustatakse probleemide tekkimisel töökohal või töökoha kaotuse korral;
 • jagatakse informatsiooni toetuste ja hüvitiste kohta;
 • nõustatakse ja juhendatakse asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • tutvutakse sobivate tööandjate, töökohtade ja tööülesannetega, analüüsime töökohti ja tööülesandeid, kaardistame tööandja vajadused;
 • nõustatakse tööhõivealastes küsimustes (lepingud, seadusandlus jmt);
 • toetatakse pereliikmeid, tehakse koostööd tugivõrgustikuga;
 • nõustatakse tööandjaga lepingu sõlmimisel;
 • lepitakse kokku, kuidas informeerida tööandjat erivajadusest nii, et see oleks tööandjale arusaadav, kuid ei kahjustaks teenuse saajat;
 • nõustatakse teenuse saajat ja tööandjat erivajadusest tulenevate probleemidega toimetulekul töökeskkonnas;
 • aidatakse töökeskkonnas luua sotsiaalseid suhteid ja kontakte ning vajadusel neid arendada, säilitada, parandada;
 • lepitakse kokku teenuse saaja ja tööandjaga jätkutoetuse vajaduse ja toetuse korraldamise teenuse saaja töökohal töö säilitamisel ning kaasatakse vajadusel teisi spetsialiste (nt psühholoog, füsioterapeut jne), näit: Maarja Küla reh.meeskonnast;
 • vajadusel valmistatakse teenuse saajat ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks;
 • vajadusel toetatakse asjaajamisel töötamise toetamise teenuse pikendamiseks.

Teenus ei sisalda:

 • hooldamist, järelvalvet;
 • toitlustamist;
 • transporditeenust;

Teenusele on õigus isikul, kes:

 • on täisealine;
 • on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
 • on läbinud juhtumikorraldaja juures teenusevajaduse hindamise ja tal on kehtiv suunamisotsus
 • vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist;
 • talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust.
 • ei ole sõltuvust alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena.