MTÜ Meeste Garaaž on kutsutud ellu Tartu Ülikoolis läbi viidud rahvusvahelise projekti (Connecting Men and Stronger Local Communities) raames 2018.a., eesmärgiga kaasata üksindusriskis 45-75 eluaastates mehi klubilistesse tegevustesse, et suurendada nende osalemist ühiskonnaelus.

Kaheaastase projektiperioodi vältel on praktilistes tegevustes alustatud mujal maailmas üha enam populaarsust koguva ja meeste tervist positiivselt mõjutava men’s sheds (http://menssheds.eu) liikumisega. Tegevuste arendamisel ja planeerimisel on saadud tuge European Men’s Sheds Association’sist, Nathan Sarea (intervjueeritud) vahendusel. Ülikooli poolt tehtud hindamise tulemused näitavad sellelaadse tegevuse kasu ja vajalikkust Eesti kontekstis ning koostöös erinevate osapooltega on töötatud välja MTÜ Meeste Garaaži missioon ja edasine tegevuskava. Tartu Ülikooli meeskond jääb mentorluse korras Meeste Garaaži toetama ka edaspidi, mistõttu baseerub töö meestega rahvusvaheliselt tunnustatud parimatele tõenduspõhistele praktikatele ning teadmistele. Eesmärkide täitmiseks tehakse tihedalt valdkondadeülest koostööd (haridus, kultuur, ettevõtlus).

Miks mehed? Ühiskond eeldab meestelt mehelikkust. Valdava arusaama kohaselt peab mees olema agressiivne, tundekülm, domineeriv, saavutustele ja karjäärile keskendunud perekonna ülalpidaja. Sellisest rollist kõrvalekaldumine võib kaasa tuua nii madala ühiskondliku positsiooni ja tunnustuse puudumise, kui ka mehe ebakindluse, madala enesehinnangu ja ennasthävitava käitumise. Eesti ühiskonnas on maskuliinsuse kriis märgatav: see väljendub meeste lühemas elueas, riskikäitumises, tööalases stressis, ebatervislikes eluviisides, südamehaigustes, lähedaste suhete katkemises ning suitsidaalsuses (Mees sotsiaaluuringu subjektina 2007). Statistika näitab, et Eestis on suitsiidide suhtarv Euroopa kõrgeimate seas (1,5 korda kõrgem Euroopa keskmisest) ning 80% neist, kes otsustavad endalt elu võtta on meessoost (Aastatel 2006-2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade 2018). MTÜ Meeste Garaaž propageerib aktiivset ja tervet vananemist kogu elukaare vältel. Nii vanemaid kui ka nooremaid mehi kaasa haarates loob see võimaluse vastastikuse teadmise vahetamise protsessile ning aitab valmistuda eluks, mis on mõnus ja tegus ka vanemaks saades. Põlvkondade vaheline lävimine vähendab vanusega seotud hirme ja stereotüüpe, sest ebaõigeid hoiakuid muudab just kõige kindlamalt omavaheline kokkupuude ja suhtlemine. Nooremas ja keskeas osalejatel on seega hilisemas elus lihtsam üle saada võimalikest kriisidest (nt töölt kõrvale jäämine, sotsiaalse võrgustiku vähenemine jm). Samuti on tõestatud, et need kes on juba keskeas tegusad väljaspool perekonda ja tööst vabal ajal, jätkavad aktiivset elu ka vanemas eas ning kohanevad vanema eaga kaasnevate rollimuutustega paremini.

Meie nimekirjas on praegu pea 20 meest, kelledest aktiivsemaid on 15. Oleme käinud ekskursioonidel, osalenud erinevatel koolitustel, jaganud elukogemusi, saunatanud, teinud üheskoos süüa ja pidanud soomlastega maha ühised suvepäevad nii Eestis kui Soomes (Turus). Liikmeid tuleb ühe juurde, koosolemused muutuvad hoogsamaks ja lõbusamaks, aga uusi inimesi ootame alati meie ridadesse juurde. Kokku saame igal teisipäeval. Siis toimub väike koosolek, peame plaane, mängime koroonat (peame ka väikest võistluspäevikut), käime saunas ja suhtleme. Kõik meie teisipäevased üritused toimuvad alkoholivaba õlle ja snäkkide, aga ka ühe või teise mehepoja kodukootu maitsemisega. Praegu on kõik mehed Toivo seljankaõhtu  ootuses, mis toimub peagi.

2020.a ehk koroona-aasta põnevamateks üritusteks on olnud vanavanemate päeva töötubade organiseerimine Eesti Maanteemuuseumis, Tartu Mänguasjade Muuseumis, kahepäevane Võrumaa väisamine ja neli päeva kestnud Maarja Küla Aiamaja välimuse renoveerimine. Oleme meestega arutanud, et oleme ka tuleval aastal nõus appi tulema, andmaks oma panuse.